TOVAR V AKCII

Vaša cena 375,08 EUR
Vaša cena 124,16 EUR
Vaša cena 220,41 EUR

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vaša cena 343,32 EUR
Vaša cena 220,41 EUR
Vaša cena 308,99 EUR

PROFIL SPOLOČNOSTI
Profil spoločnosti

Korešpondenčná adresa:

  • Matej Baláž - Streetkolor.sk
  • Ždiarska 1446/19
  • Košice 12
  • 040 12

Facebook: StreetKolor Slovakia - http://www.facebook.com/pages/StreetKolor-Slovakia/106838276027680

azet - POKEC RP: Dawe22

  • IČO: 47681705
  • DIČ: 1084197752
  • IČ SK: SK1084197752

Čislo účtu: 2809793251/0200 VÚB Banka

IBAN: Písomná forma: SK47 0200 0000 0028 0979 3251

IBAN: Elektronická forma: SK4702000000002809793251

BIC: swiftový kód: SUBASKBX

 

Zapísaná v živnostenskom registri vedenom na: Okresný úrad Košice - Číslo živnostenského registra: 820-77035

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547

(Informácia je zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Zákony, nariadenia a vyhlášky:

zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov - platný do 30.júna 2013
zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

YWNiMD